2019 – Lærervejledning

Brug casen til

Erhvervsområde 1

Når du bruger casen her i din undervisning engagerer du dine elever i en konkret problemstilling fra den virkelige verden, og samtidig opfylder du kravene til Erhvervsområde 1.

euxbizcuplogo

Casecompetition i

Erhvervsområde 1

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde med deres erhvervsfaglige kompetencer fra de gymnasiale fag i en merkantil virkelighedsnær problemstilling, de skal stille løsningsforslag til. Eleverne skal arbejde selvstændigt og problemorienteret i de projekter, de skal igennem i EO-forløbene og vise, at de formår at bruge de metoder og modeller, de har lært i de gymnasiale fag i det studiekompetencegivende år til at løse reelle problemstillinger, der findes i rigtige virksomheder.   

 

Hvad er EuxBizCup?

 

I  EuxBizCup arbejder  eleverne  med  den  lille  B2C-virksomhed Fishing Gear,  der  ud  over  den fysiske  butik  har  en  webshop. Ejeren af  virksomheden  ønsker  at  øge  den  digitale  omsætning,  og  elevernes  opgave  i  denne  uge  er  at  indsamle  og analysere data,  og  derudfra  komme  med  løsningsforslag  til,  hvordan  Fishing  Gear  kan  komme  i  mål  med  dette  ønske.  Der stilles  data  til  rådighed  for  eleverne,  men  de  opfordres  også  til  selv  at  søge  informationer  fra  andre  kilder.   

 

Hvilke fag arbejdes der med?

 

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde tværfagligt, så de kommer omkring at bruge de fag med metoder og teorier, der giver mening i forhold til at løse den pågældende problemstilling. Fokus i EO1 er derudover fagligt indhold og problemstillinger, der er kendte for eleverne, og som ikke rækker ind på nye stofområder,  der  endnu  ikke  er  undervist  i.  

I  dette  materialet  lægges  op  til,  at  eleverne  kan  inddrage  følgende  fag  i  arbejdet  med  casen: 

 • Afsætning 
 • Matematik 
 • Virksomhedsøkonomi 
 • Dansk
 • IT
 • Sprog 

Til  hvert  af  disse  fag  findes  i  lærervejledning  en  oversigt  over,  hvilke  metoder, modeller og teori,  der  med  fordel  kan  benyttes  til  at  løse  problemstillingen.  Her  kan  man  som  underviser som  hjælp  udpege  den  teori,  der  allerede  er  gennemgået  med  klassen  og  udelade  det  som  ikke  er. 

Er  der ønske  om  at  inddrage  andre  fag  end  de  nævnte,  er  der  mulighed  herfor,  såfremt  det  giver  mening  i  forhold  til  at  skulle  løse  den  overordnede  problemstilling. Hvis man  mener,  at  indhold  fra  fx  fagene  Psykologi  eller  Samfundsfag  kan  benyttes  til  at  løse  problemstillingen,  er  det  muligt  for  eleverne  at  inddrage  modeller  og  metoder  herfra  også. 

I  EO1  skal  eleverne  ikke  selv  udarbejde  en  problemstilling,  men kan  få  stillet  en  opgave,  som  vi  har  gjort  i  dette  forløb.  Derudover  ligger  der  stilladserende materiale  i  form  af  forskellige dokumenter,  der  viser  eleverne,  hvordan  de kan  gribe  opgaven  an  ren  metodisk.  Dette  er  i  form  at  vejledninger  til,  hvordan  de  fx kan  bygge  markedsføringsløsninger  op,  eller  støtte  til  opbygning  af  afleveringsformat.  Forløbet  indeholder   ikke  fagfagligt  materiale,  idet  eleverne  forventes  at  have  gennemgået  dette  i  de  tilknyttede  fag.  

 

Faglige mål

 

EuxBizCup  opfylder følgende faglige mål fra vejledningen til Erhvervsområdet, hvor parenteserne ikke opfyldes, da vi arbejder i Erhvervsområde 1: 

 

Eleverne  skal  kunne:

 • beherske  relevante  faglige  mål  i  erhvervsområdets  fag  (og  sætte  sig  ind  i  nye  faglige  områder). 
 • undersøge  og  afgrænse  en  erhvervsrettet  problemstilling  ved  at  kombinere  viden  og  metoder  fra  forskellige  fag  (og  udarbejde  en  problemformulering). 
 • (søge,  vurdere  og)  anvende  fagligt  relevant  viden. 
 • beherske  mundtlige  (og  skriftlige  fremstillingsformer ),  herunder  besvare  en  opgave  fyldestgørende. 
 • vurdere  forskellige  fags  og  metoders  muligheder  og  begrænsninger  i  arbejdet  med  en  problemstilling. 
 • anvende  relevante  studiemetoder,  herunder  planlægge  og  strukturere  eget  arbejde. 

Regler

Opgave Formalia

For at deltage i EuxBizCup, skal der tages udgangspunkt i casevirksomheden fishinggear.dk, og løsningen skal matche den overordnede problemformulering, som lyder: Hvordan kan fishinggear.dk øge sin digitale omsætning? 

Det forudsættes, at eleverne arbejder i grupper og afleverer to delelementer; et markedsføringstiltag og en videopræsentation af løsningsforslaget samt en faglig begrundelse herfor.  

Løsning

 • Et konkret løsningsforslag i form af en markedsføringsindsats, som er umiddelbart anvendelig for fishinggear.dk. Markedsføringsindsats skal forstås bredt, og dækker alt fra udformning Google Ads annoncer, Facebook-konkurrencer til plan for SEO-optimering osv. Find yderligere inspiration til løsningsforslag nedenfor. Et løsningsforslag må gerne bestå af flere delelementer, fx både en Facebook-konkurrence og plan for anvendelse af influencers.
 • Det konkrete løsningsforslag skal ligge inden for virksomhedens ressourcemæssige rammer i såvel tid, bemanding samt penge. Markedsføringsindsatsen må således max koste 40.000 kr. alt inklusiv. Det dækker såvel eventuelle produktionsomkostninger, annonceringsudgifter, præmier som forslag om ekstern bistand fra fx studentermedhjælper eller lignende. Desuden skal der tages hensyn til, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed med begrænsende tidsressourcer.
 • Løsningsforslaget må ikke være offentligt tilgængeligt. Det vil sige, at oprettes der en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig. På denne måde har eleverne frit spil til at komme med nye og kreative idéer uden at komme i clinch med virksomhedens øvrige aktiviteter og kunder. Eleverne må altså ikke “gå live” med deres løsningsforslag! Det forslag, der vinder EUX Biz Cup bliver dog efterfølgende anvendt af virksomheden, og eleverne får således efterfølgende lov at se deres forslag “gå live”.

Video

 • En faglig begrundelse for løsningsforslaget i form af en 5-10 minutters videopræsentation af analysen, der har ført til det konkrete løsningsforslag.
 • Inden eleverne optager deres video, skal en vejleder/underviser godkende en disposition over, hvad der skal præsenteres i videoen. Formålet er, at eleverne modtager sparring omkring indholdet, inden der filmes.
 • I videoen skal der indgå metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de valgte teorier, metoder og kilder, hvad disse bidrager med, og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Ligeledes skal løsningsforslaget vises, og der skal gøres rede for idé, formål, målgruppe, udformning og budskab.
 • Oplægget skal opbygges efter skabelonen til disposition. Se skabelon og et eksempel på en udfyldt skabelon nedenfor.

FAG

Forslag til teori og modeller i de forskellige

I denne PDF finder du en række forslag til, hvilket indhold du med fordel kan gennemgå inden EuxBizCup og ikke mindst, hvordan du kan arbejde med forskellige problemstillinger, teori og modeller inden for de forskellige fag i løbet af ugen. Du kan bruge den til inspiration i forhold til at planlægge ugen, eller give dine elever indspark til, hvordan de kan komme i gang med at løse opgaven.

Hent PDF’en:

Forslag til

UGEPLAN

Erhvervsområdet er nyt for alle og det samme er denne casecompetition. I PDF’en finder du et forslag til, hvordan ugen kan struktureres overfor dine elever.

Hent ugeplanen:

Sådan bliver eleverne vurderet i

FINALEN

Det er dig som underviser, der vælger hvilken gruppe fra hver klasse, der skal gå videre til finalen. I finalen vil eleverne blive bedømt ud fra en række kriterier, som er beskrevet i PDF’en, som du kan hente nedenfor. Det vil derfor være en god ide at bruge disse bedømmelseskriterier i udvælgelsen på skolen også.

Bedømmelseskriterier:

Sådan foregår

AFLEVERINGEN

Den vindende gruppes materiale skal sendes til morc@digitalhandel.dk senest fredag kl. 16 i projektugen.

Det er dig som underviser, der har ansvaret for, at den vindende gruppes materiale bliver sendt ind til Videncenter for Digital Handel. Hvordan du sender det ind kan ske på flere måder. Du kan eksempelvis lægge videoen på YouTube og sende et link, og samtidig sende det konkrete løsningsforslag på mail. En anden mulighed er at zippe alle filer og sende det med WeTransfer.

I skal sende

 • Elevernes videopræsentation
 • Elevernes løsningsforslag
 • Elevernes disposition

Afleveringen:

Den gode og ikke så gode

Har du ikke deltaget i EuxBizCup før, kan det måske være svært at vide, hvad der forventes af dine elever. I eksemplet her er der det gode eksempel og det knap så gode eksempel på en aflevering.

Tommelfingerreglen er, at jo mere konkret og gennemarbejdet forslaget er, jo bedre.

Se de to afleveringer her:

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder, Morten Christoffersen.

morc@digitalhandel.dk

Mobil: 4171 5705