2022 – Casecompetition i EO1

Casecompetition i

Erhvervsområde 1

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde med deres erhvervsfaglige kompetencer fra de gymnasiale fag i en merkantil virkelighedsnær problemstilling, de skal stille løsningsforslag til. Eleverne skal arbejde selvstændigt og problemorienteret i de projekter, de skal igennem i EO-forløbene og vise, at de formår at bruge de metoder og modeller, de har lært i de gymnasiale fag i det studiekompetencegivende år til at løse reelle problemstillinger, der findes i rigtige virksomheder.

 

Hvad er EuxBizCup?

 

I EuxBizCup arbejder eleverne med den lille B2C-virksomhed TBS Grillshop, der forhandler grill og røgetilbehør, der ligger et niveau eller tre over det, du finder i byggemarkedet. Som mindre nicheforretning, er der ikke midler og kompetencer til at sltte fulde sejl på den digitale vækst. Derfor ønsker de nu hjælp fra jeres kreative og dygtige elever til at komme med konkrete, eksekverbare forslag, som kan øge den digitale omsætning. Elevernes opgave i denne uge er at indsamle og analysere data, og derudfra komme med løsningsforslag til, hvordan TBS Grillshop kan komme i mål med dette ønske. Der stilles data til rådighed for eleverne, men de opfordres også til selv at søge informationer fra andre kilder.

 

Hvilke fag arbejdes der med?

 

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde tværfagligt, så de kommer omkring at bruge de fag med metoder og teorier, der giver mening i forhold til at løse den pågældende problemstilling. Fokus i EO1 er derudover fagligt indhold og problemstillinger, der er kendte for eleverne, og som ikke rækker ind på nye stofområder, der endnu ikke er undervist i.

I dette materiale lægges op til, at eleverne kan inddrage følgende fag i arbejdet med casen:

 • Afsætning
 • Matematik
 • Virksomhedsøkonomi
 • Dansk
 • Erhvervsinformatik
 • Sprog

 

Til hvert af disse fag findes i lærervejledning en oversigt over, hvilke metoder, modeller og teori, der med fordel kan benyttes til at løse problemstillingen. Her kan man som underviser som hjælp udpege den teori, der allerede er gennemgået med klassen og udelade det som ikke er.

Er der ønske om at inddrage andre fag end de nævnte, er der mulighed herfor, såfremt det giver mening i forhold til at skulle løse den overordnede problemstilling. Hvis man mener, at indhold fra fx fagene Psykologi eller Samfundsfag kan benyttes til at løse problemstillingen, er det muligt for eleverne at inddrage modeller og metoder herfra også.

I EO1 skal eleverne ikke selv udarbejde en problemstilling, men kan få stillet en opgave, som vi har gjort i dette forløb. Derudover ligger der stilladserende materiale i form af forskellige dokumenter, der viser eleverne, hvordan de kan gribe opgaven an ren metodisk. Dette er i form at vejledninger til, hvordan de fx kan bygge markedsføringsløsninger op, eller støtte til opbygning af afleveringsformat. Forløbet indeholder ikke fagfagligt materiale, idet eleverne forventes at have gennemgået dette i de tilknyttede fag.

 

Faglige mål

 

EuxBizCup opfylder følgende faglige mål fra vejledningen til Erhvervsområdet, hvor parenteserne ikke opfyldes, da vi arbejder i Erhvervsområde 1:

Eleverne skal kunne:

 • Beherske relevante faglige mål i erhvervsområdets fag (og sætte sig ind i nye faglige områder).
 • Undersøge og afgrænse en erhvervsrettet problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag (og udarbejde en problemformulering).
 • (Søge, vurdere og) anvende fagligt relevant viden.
 • Beherske mundtlige (og skriftlige fremstillingsformer ), herunder besvare en opgave fyldestgørende.
 • Vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med en problemstilling.
 • Anvende relevante studiemetoder, herunder planlægge og strukturere eget arbejde.