Hvad skal afleveres?

Eleverne skal arbejde i grupper, og de skal aflevere følgende 3 dele, når ugen er slut:

 • Konkret løsningsforslag, der svarer på: ”Hvordan kan Pleasant øge sin digitale omsætning?”.
 • Metodeovervejelsen og analyserne, der ligger til grund for deres løsningsforslag.
 • Videopræsentation på max 10 minutter med løsningsforslaget.

Konkret løsningsforslag til markedsføringsindsats

 • Eleverne skal udforme et konkret løsningsforslag, som er digitalt forankret i form af en markedsføringsindsats, som er umiddelbart anvendelig for Pleasant. Markedsføringsindsats skal forstås bredt, og dækker alt fra udformning af et e-mailflow, Google Ads annoncer, Facebook-konkurrencer til plan for SEO-optimering osv. Find yderligere inspiration til løsningsforslag nedenfor. Et løsningsforslag må gerne bestå af flere delelementer, fx både en Facebook-konkurrence og plan for anvendelse af influencers, men det forventes at eleverne går i dybden med ét forslag.

 

 • Det konkrete løsningsforslag skal ligge inden for virksomhedens ressourcemæssige rammer i såvel tid, bemanding samt penge. Markedsføringsindsatsen må således max koste 50.000 kr. alt inklusiv, dog uden moms.
  Det dækker såvel eventuelle produktionsomkostninger, annonceringsudgifter, præmier som forslag om ekstern bistand fra fx studentermedhjælper eller lignende. Desuden skal der tages hensyn til, at der er tale om en mindre virksomhed med begrænsende personaleressourcer. Det er en fordel at have udarbejdet et budget, så både dommere og virksomhed kan se, hvad eleverne tænker pengene brugt til.

 

 • Løsningsforslaget må ikke være offentligt tilgængeligt. Det vil sige, at oprettes der en facebookside eller lignende, skal den være hemmelig. På denne måde har eleverne frit spil til at komme med nye og kreative idéer uden at komme i clinch med virksomhedens øvrige aktiviteter og kunder. Eleverne må altså ikke “gå live” med deres løsningsforslag! Det forslag, der vinder EuxBizCup bliver dog efterfølgende anvendt af virksomheden, og eleverne får således efterfølgende lov at se deres
  forslag “gå live”.

 

 • Generelt kan der siges jo mere jo bedre. Jo bedre det afleverede materiale er gennemtænkt, jo nemmere er det for dommerne at tage stilling til, om løsningsforslaget er realistisk. Er der ekstra materiale i form af bilag eller mellemregninger, som eleverne er i tvivl om de skal sende med, så send det med som udgangspunkt.

Video

 • Videoen skal være en fremlæggelse af deres konkrete markedsføringsindsats, metoden og analysen, der har ført til det konkrete forslag. Løsningsforslaget skal vægtes højest.

 

 • Videoen må max vare 10 minutter.

 

 • Inden eleverne optager deres video, skal en vejleder/underviser godkende en disposition over, hvad der skal præsenteres i videoen. Formålet er, at eleverne modtager sparring omkring indholdet, inden der filmes.

 

 • I videoen skal der indgå metodeovervejelse, dvs. begrundelse for de valgte teorier, metoder og kilder, hvad disse bidrager med, og eventuelt hvilke begrænsninger de har. Ligeledes skal løsningsforslaget vises, og der skal gøres rede for idé, formål, målgruppe, udformning og budskab.

 

Metodeafsnit

 • Eleverne skal lære at arbejde med metode. Erfaringerne viser, at eleverne af og til har svært ved at skelne mellem metodeafsnit og anvendelse af teori. Derfor beder vi om begge afsnit.

 

 • Det forventes, at eleverne udarbejder analyser, der ligger til grund for løsningsforslaget. Eleverne skal dog lægge vægt på løsningsforslaget i videoen. Dommerne kan i finalen fordybe sig i elevernes teoretiske afsæt, hvis der ikke er tid til at forklare det i videoen.

Sprog

Det er tilladt for eleverne at aflevere på engelsk, for at imødekomme brugen af sprogfag i EO1. Det kan være både video og tekst eller blot en af delene, alt efter hvilket krav I stiller på skolen.