2020 – Casecompetition i EO1

Casecompetition i

Erhvervsområde 1

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde med deres erhvervsfaglige kompetencer fra de gymnasiale fag i en merkantil virkelighedsnær problemstilling, de skal stille løsningsforslag til. Eleverne skal arbejde selvstændigt og problemorienteret i de projekter, de skal igennem i EO-forløbene og vise, at de formår at bruge de metoder og modeller, de har lært i de gymnasiale fag i det studiekompetencegivende år til at løse reelle problemstillinger, der findes i rigtige virksomheder.   

 

Hvad er EuxBizCup?

 

I  EuxBizCup arbejder  eleverne  med  den  lille  B2C-virksomhed Fishing Gear,  der  ud  over  den fysiske  butik  har  en  webshop. Ejeren af  virksomheden  ønsker  at  øge  den  digitale  omsætning,  og  elevernes  opgave  i  denne  uge  er  at  indsamle  og analysere data,  og  derudfra  komme  med  løsningsforslag  til,  hvordan  Fishing  Gear  kan  komme  i  mål  med  dette  ønske.  Der stilles  data  til  rådighed  for  eleverne,  men  de  opfordres  også  til  selv  at  søge  informationer  fra  andre  kilder.   

 

Hvilke fag arbejdes der med?

 

Eleverne skal i Erhvervsområdet arbejde tværfagligt, så de kommer omkring at bruge de fag med metoder og teorier, der giver mening i forhold til at løse den pågældende problemstilling. Fokus i EO1 er derudover fagligt indhold og problemstillinger, der er kendte for eleverne, og som ikke rækker ind på nye stofområder,  der  endnu  ikke  er  undervist  i.  

I  dette  materialet  lægges  op  til,  at  eleverne  kan  inddrage  følgende  fag  i  arbejdet  med  casen: 

 • Afsætning 
 • Matematik 
 • Virksomhedsøkonomi 
 • Dansk
 • IT
 • Sprog 

 

Til  hvert  af  disse  fag  findes  i  lærervejledning  en  oversigt  over,  hvilke  metoder, modeller og teori,  der  med  fordel  kan  benyttes  til  at  løse  problemstillingen.  Her  kan  man  som  underviser som  hjælp  udpege  den  teori,  der  allerede  er  gennemgået  med  klassen  og  udelade  det  som  ikke  er. 

Er  der ønske  om  at  inddrage  andre  fag  end  de  nævnte,  er  der  mulighed  herfor,  såfremt  det  giver  mening  i  forhold  til  at  skulle  løse  den  overordnede  problemstilling. Hvis man  mener,  at  indhold  fra  fx  fagene  Psykologi  eller  Samfundsfag  kan  benyttes  til  at  løse  problemstillingen,  er  det  muligt  for  eleverne  at  inddrage  modeller  og  metoder  herfra  også. 

I  EO1  skal  eleverne  ikke  selv  udarbejde  en  problemstilling,  men kan  få  stillet  en  opgave,  som  vi  har  gjort  i  dette  forløb.  Derudover  ligger  der  stilladserende materiale  i  form  af  forskellige dokumenter,  der  viser  eleverne,  hvordan  de kan  gribe  opgaven  an  ren  metodisk.  Dette  er  i  form  at  vejledninger  til,  hvordan  de  fx kan  bygge  markedsføringsløsninger  op,  eller  støtte  til  opbygning  af  afleveringsformat.  Forløbet  indeholder   ikke  fagfagligt  materiale,  idet  eleverne  forventes  at  have  gennemgået  dette  i  de  tilknyttede  fag.  

 

Faglige mål

 

EuxBizCup  opfylder følgende faglige mål fra vejledningen til Erhvervsområdet, hvor parenteserne ikke opfyldes, da vi arbejder i Erhvervsområde 1: 

 

Eleverne  skal  kunne:

 • beherske  relevante  faglige  mål  i  erhvervsområdets  fag  (og  sætte  sig  ind  i  nye  faglige  områder). 
 • undersøge  og  afgrænse  en  erhvervsrettet  problemstilling  ved  at  kombinere  viden  og  metoder  fra  forskellige  fag  (og  udarbejde  en  problemformulering). 
 • (søge,  vurdere  og)  anvende  fagligt  relevant  viden. 
 • beherske  mundtlige  (og  skriftlige  fremstillingsformer ),  herunder  besvare  en  opgave  fyldestgørende. 
 • vurdere  forskellige  fags  og  metoders  muligheder  og  begrænsninger  i  arbejdet  med  en  problemstilling. 
 • anvende  relevante  studiemetoder,  herunder  planlægge  og  strukturere  eget  arbejde.